1987 yılında kurulan Sedimantoloji Çalışma Grubu (SÇG), 2015 yılı itibariyle yeniden
bir araya gelerek faaliyetlerine hız kazandırmıştır. 2015 yılından bu yana aralıksız
düzenlenen sedimantoloji çalışma grubu çalıştayı bu yıl İstanbul’da İstanbul


Üniversitesi-Cerrahpaşa’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Uluslararası katılımla
geniş bir kapsamda düzenlenecek olan çalıştayımıza katılımınız, sedimantoloji ile ilgili
bilgi birikimi ve deneyimlerimizi paylaşmak açısından büyük önem taşımaktadır.
Çalıştay bünyesinde Trakya Tersiyer Havzası ve Trakya Havzasının Tektono-
Sedimenter Gelişimi Tekirdağ-Kırklareli yöresinde detaylı olarak uzmanları eşliğinde
incelenecektir. Ayrıca, İstanbul Şehir Turu ve Boğaz gezisi düzenlenecektir.
Sedimantoloji ile ilgili bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşmak isteyen tüm
katılımcıları “Trakya Havzası ve Sedimentolojisi” ana konu başlığı altında
Kömürlü istifler, Bitümlü şeyl istifleri, Karbonatlı ve kırıntılı istifler, Hidrokarbon
kaynak kayaları, Çökelme ortamları, Uranyum ve manganez yatakları, Kritik ve
stratejik elementler, Istranca Masifi’nin Stratigrafisi, Havza stratigrafisi ve tektoniği,
Sismik sekans stratigrafisi, Deniz jeolojisi ve jeofiziği, Radyometrik yaşlandırma
teknikleri, Deniz seviyesi ve iklim değişiklikleri, Paratetis ve diğer konu alanlarındaki
bulgularınızla birlikte sözlü ve poster sunumlar şeklinde 07-10 Eylül 2023 tarihlerinde
İstanbul’da İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi A Blok Konferans
Salonunda yapılacak olan Uluslararası Katılımlı SÇG 2023’de bizlerle paylaşmaya
davet ediyoruz.
İstanbul’da görüşmek dileğiyle…

The Sedimentology Working Group (SÇG), which was established in 1987, came
together again in 2015 and accelerated its activities. The sedimentology study group
workshop, which has been held non-stop since 2015, will be held this year in
Trabzon, hosted by Karadeniz Technical University. Your participation in our
workshop, which will be organized in wide scope with international participation, is of
great importance in terms of sharing our knowledge and experience on
sedimentology.

Thrace Tertiary Basin and Tectono-Sedimentary Development of the Thrace Basin
will be examined in detail in the Tekirdağ-Kırklareli regions in the presence of experts
within the scope of the workshop. In addition, Istanbul City Tour and Bosphorus
cruise will be organized.
All participants who want to share their knowledge and experience about
Sedimentology under the main topic of “Thrace Basin and its Sedimentology”;
Coal-bearing sequences, Oil shale-bearing successions, Carbonate and clastic
sequences, Hydrocarbon source rocks, Depositional environments, Uranium and
manganese deposits, Critical and strategic elements, Stratigraphy of Strandja Massif,

Basin stratigraphy and tectonics, Seismic sequence stratigraphy, Marine geology and
geophysics, Radiometric dating techniques, Sea-level and climate changes,
Paratethys and other subject areas, as well as oral and poster presentations, we
invite you to share with us at the International Participation SCG 2023, which will be
held on 07-10 September 2023 at Istanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of
Engineering A Block Conference Hall, Avcılar-Istanbul.
Hope to see you in Istanbul…