Sedimantoloji Nedir?

Sedimantoloji : Yer yuvarı ile onu çevreleyen akışkan (su ve hava) yuvarları arasındaki ortak yüzdeki maddenin ayrışma, parçalanma, taşınma, çökelme ve yeniden taşlaşma süreçlerini ve ürünlerini inceleyen bilim dalıdır.  Başka bir ifadeyle Sedimantoloji;  sedimanter kökenli kayaçların özellikleri, oluşması, yapı ve dokuları ile sınıflanmaları ve bunların insanlara sağladığı faydaları konu alan bir bilim dalıdır.

Sedimantoloji terimi Latinca (Sedere= oturmuş olmak, çökmek) ve Yunanca (Logos= Bilim )kelimelerinden yapılmış bir sözcüktür. Dolayısıyla çökelme ile oluşmuş olan kayaçların bilimidir. Kayaç ya da basitçe kaya, bir veya birden çok çeşit mineralin belirli koşullarda biraraya gelmesiyle oluşmuş olan doğal kütlelerdir. Mineral yığışımları tek bir mineral çeşidinden olabildiği gibi farklı minerallerden ve/veya tamamen kristallenmemiş elemanlardan oluşabilir.

Başlıca 3 tür kaya grubu vardır. SEDİMANTER(Çökel), MAGMATİK ve METAMORFİK.

SEDİMANTER KAYAÇLAR: Yeryüzündeki her tür kayacın (magmatik, metamorfik veya daha önceden oluşmuş sedimanter kayacın) aşınıp, ayrışması sonucu oluşan kırıntı, kolloid veya eriyik özelliğindeki maddelerin belirli taşıyıcılarla (su, rüzgar, buzul veya yerçekimi kuvveti) uygun ortamlara taşınması ve bu ortamlarda birikerek, buradaki fiziko-kimyasal olaylar sonucu yeniden şekillenmesi ile oluşan kayaçlara “Sedimanter kayaçlar“denir. Sedimanter kayaçların yapısını, dokusunu, mineral bileşimini ve oluşum koşullarını araştıran, bu kayaçların  sınıflandırma  ve isimlendirme çalışmalarını yapan  bilim dalına Sedimanter kayaç petrografisi denir.

Alıntı: http://members.comu.edu.tr/mbozcu/sediman/sedim.html