“2019 yılının ortalarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan COVID 19 pandemisi süresince, SÇG tarafından gerçekleştirilen online seminerlerimize buradan ulaşabilirsiniz.”

“Ammonitiko Rosso Tipi Çökellerdeki Onkoidler: Özellikleri ve Kökenleri (Gümüşhane, KD Türkiye)”

“Kretase Karbonat Platformlarında İklim ve Tektonik Faktörlerin Etkilerinin Tespiti”

“Geç Jura-Erken Kretase Platform Karbonatlarındaki Dolomitleşmenin Kökeni: Eski Gümüşhane “

“Türkiye’deki Unkonvensiyonel Hidrokarbon Aramaları”

“D ve GD Anadolu Üst Kretase Transgresif – Regresif İstifleri: Stratigrafi ve Depolanma Ortamları”

“Fan-Delta Depolanma Modelinin Doğuşu ve Gelişimi”

Alt Kretase Karbonatların REE+Y Özellikleri: Paleookyanusal Koşullar ve Diyajenetik Alterasyonlar

“Antarktika Mavi Buzul Morenleri ve Paleoiklimsel Değerlendirmeleri”

“Tektonizma, Sediman Birikimi ve İklim: Petrol Sistemleri Oluşumuna Etkilerine Kısa Bir Bakış”

“Sedimantoloji ve Türkiye Jeolojik Miras Çatı Listesi”

“Orta Toroslar Karstik Kireçtaşları: Jeosit Potansiyeli”

“Kuvaterner Çökellerinin Haritalanması ve Önemi”

“Senomaniyen-Turoniyen Okyanusal Anoksik Olayının GD Anadolu’da Arap Platformundaki İlk Kayıtları”

“Antalya-Çıralı Yöresinde Bulunan Doğalgaz Emarelerinin Kökenine İlişkin Bir Tartışma”

Kömür Kökenli Doğalgaz (Coal Bed Methane – CBM)

İstanbul Zonu KD’suna ait çok fazlı deformasyon kayıtları

Polygenic Landscapes: Lessons Learned from Slope Movement

“Viruses in Carbonate Sedimentology: The New Frontier in Earth Sciences”

Konglomera Zengin Derin Deniz Tortullarının Sedimantolojisine Bir Örnek Baskil (Elazığ) Güneybatısı

“Yerbilimleri Eğitiminin Önemi”

“Harmancık – Keles Neojen Havzası Kömür İçerikli Çökellerin Depolanması ve Havza Evrimi”

“Kömür Jeologu Gözüyle Karapınar (Konya) Kömür Havzasının Değerlendirilmesi”

Kepsut ve Dursunbey (Balıkesir, KB Türkiye) Yörelerindeki Kömürlerin Özellikleri & Çökelme Ortamları

“Kuzey Anadolu (Fayı) Havzaları Kuvaterner Evrimi”

“Marmara Denizi Sedimanlarının Manyetizması”

“Magmadan Tefraya Volkanoklastik Çökeller: Sınıflandırma Tarihçesi ve Türkiye’den Örnekler”

“Dünyada Kum Madenciliği ve Sakarya Nehri’ndeki Uygulamaların 40 Yıllık Geçmişi”

“At the “roots” of a travertine system: A multidisciplinary travel”

“Ereğli-Ulukışla Havzası Üzerinden Paleoiklimsel Paleoortamsal Değerlendirmeler

“Geology of Mars: The contribution of geology to the new challanges of planetary exploration”

Türbiditik sistemlerde organik karbon ve biyofilm dağılımı – karbon çevrimi & hazne kaya potansiyeli

“Mağara çökelleri (speleotemler) ve paleoiklimsel yaklaşımlar”

“Jeolojik Mirasın Felsefesi ve Türkiye’de Durum”

“Evaporitlerin Mineralojisi, Çökelme Ortamları ve Sedimantoloji Çalışmalarındaki Önemi”